Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

8005 1c18 390
Reposted frommalice malice viadancingwithaghost dancingwithaghost
8271 af93 390
Wędrujący po szczytach myśli są wszędzie samotni.
— Ludwik Hirszfeld
Lepiej zrezygnować z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną.
— Ludwik Hirszfeld
Reposted byefemerycznyglut efemerycznyglut
Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć.
— Ludwik Hirszfeld
5758 4e0a 390
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost
5780 b865 390
Reposted frombirke birke viadancingwithaghost dancingwithaghost
4173 2e32 390
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 17 2017

5495 5bc9 390
Reposted fromfurore furore viadancingwithaghost dancingwithaghost
5642 cea0 390
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
0550 0bb2 390
6021 4891 390
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński

October 28 2017

6875 e898 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaikari ikari

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl