Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

5642 cea0 390
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
0550 0bb2 390
6021 4891 390
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński

October 28 2017

6875 e898 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaikari ikari

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
9241 3f16 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viakicak kicak
6843 90dd 390

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

8055 6a0f 390

motivationsforlife:

Roads less travelled by Ben
Reposted fromdivi divi viaikari ikari
1978 5e1b 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus vialovvie lovvie

October 26 2017

Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna  - Panna Nikt
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
1906 1854 390
Reposted fromkita kita viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 21 2017

3146 89bf 390
Reposted fromMuppet Muppet viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl