Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

6641 0ad9 390
Reposted fromnosmile nosmile viapimpmyheart pimpmyheart
3283 ab44 390
Reposted fromviolethill violethill viapimpmyheart pimpmyheart
7533 f943 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablubra blubra
3744 9e18 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viablubra blubra
8664 8f1a 390
Reposted fromowca owca viablubra blubra
9160 b55b 390
Reposted fromkurna kurna viablubra blubra
Kocham cię powoli. Kocham cię głęboko. Kocham cię szeptem. Kocham cię zapamiętale. Kocham cię bezwarunkowo. Kocham cię czule i ostro, wolno i szybko. Poza czasem i na zawsze. Kocham cię, ponieważ po to się urodziłem.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
Reposted fromFlau Flau viablubra blubra
4380 52c7 390
4296 9f04 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viablubra blubra
6701 4a01 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacytaty cytaty
5740 f79e 390

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

June 03 2017

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viablubra blubra
7703 6fec 390
Reposted fromturquoise turquoise viamaybeyou maybeyou
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

June 25 2015

Play fullscreen
Cała prawda o busach!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl